Funkcje i zadania

M I S J A  S Z K O Ł Y

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jaroszowie to:
„Niewielka szkoła dużych szans na sukces każdego dziecka”
.
Działamy po to, aby:
nasi uczniowie zostali przygotowani do nauki na wyższym poziomie kształcenia, oraz do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku; rodzice darzyli nas zaufaniem; pracownicy mieli satysfakcję wykonywanej pracy; szkoła cieszyła się uznaniem środowisku.

W I Z J A  S Z K O Ł Y

Nasza szkoła jest:
BEZPIECZNA – to znaczy wolna od zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego, ale także taka, w której uczeń bez lęku szuka odpowiedzi na nurtujące je pytania, potrafi odkryć swoje mocne strony i rozwijać je przy pomocy nauczycieli oraz umacnia wiarę we własne siły
i zdolności.


OTWARTA i LUBIANA – taka, z którą utożsamia się każdy członek szkolnej społeczności, do której uczniowie przychodzą z radością i aktywnie uczestniczą w jej życiu.


NOWOCZESNA i TWÓRCZA – przygotowująca młodych ludzi do życia w XXI wieku poprzez realizowanie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i nowoczesnych programów nauczania, oferująca takie zajęcia edukacyjne i wychowawcze, które będą służyły harmonijnemu rozwojowi ucznia, wychodząc naprzeciw jego naturalnym potrzebom i zainteresowaniom, wynikających z życia w rodzinie, gminie i kraju.

Szkoła w szczególności:
1. Kształci uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmiany.
2. Umacnia poczucie własnej wartości oraz pomaga odnaleźć indywidualną drogę rozwojową.
3. Stwarza warunki do rozwijania własnych zainteresowań i talentów oraz do udziału w życiu szkoły i środowiska.
4. Uczy pracy zespołowej, efektywnej komunikacji, celowego działania, odpowiedzialności za efekty własnej pracy.
5. Uświadamia przynależność do rodziny, grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego, narodu, świata.
6. Kształci umiejętność posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji i informacji.
7. Ukazuje złożoność i piękno świata oraz miejsce i rolę człowieka w przyrodzie.
8. Propaguje zdrowy styl życia oraz zapewnia zdrowe i higieniczne warunki nauki i pracy.
9. Stanowi wzór ciągłego doskonalenia się.
10. Skutecznie przeciwdziała pojawiającym się patologiom społecznym.
11. Zapewnia rodzicom możliwość codziennego i stałego kontaktu co najmniej raz w miesiącu z wychowawcą ,nauczycielami, pedagogiem, dyrektorem.

NASI ABSOLWENCI

Absolwent wykazuje:
• motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego;
• zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego;
• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;
• umiejętność koncentracji;
• chęć współpracy w grupie;
• umiejętność radzenia sobie z trudnościami;
• samodzielność;
• odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

Absolwent jest:
• odpowiedzialny, obowiązkowy i solidny;
• samodzielny, zaradny, otwarty;
• uczciwy, prawy, prawdomówny;
• kulturalny, taktowny, szanujący innych.

Absolwent to:
uczeń wyposażony w wiedzę, czyli trwały system wartości i umiejętności, pobudzający jego zdolność do sterowania własnym życiem i kształtujący stosunek poznawczy do otaczającej rzeczywistości na każdym etapie edukacyjnym.

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Abram Waldemar
(2013-06-20 13:17:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Abram Waldemar
(2013-06-20 13:17:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki