RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana/ucznia  danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jaroszowie  z siedzibą w 58-120 Jaroszów 37 i 98 tel: 74 8558 205, mail: zspjaroszow@strzegom.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010402 lub adresem email: krzysztof.olejniczak@comars.pl
  3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w jednostce.
  4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
    w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  5. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
  8. Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jaroszowie  z siedzibą w 58-120 Jaroszów 37 i 98 nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
 
 

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie

 Beata Jankiewicz

 

 

 

Wytworzył:
(2018-05-25)
Udostępnił:
Abram Waldemar
(2018-05-25 13:42:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Abram Waldemar
(2018-05-25 13:57:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki